Levering – Retour – Klacht

Levering kan enkel na betaling op het bankrekeningnummer BE81 3630 3786 7224 van EEva Thee | DAAvid bvba

  • TRANSPORT

De thee wordt op maandag tot donderdag in de namiddag verpakt. Van dinsdag – vrijdag  worden alle pakjes verstuurd door bpost, onze vaste partner voor verzendingen. 
De bestellingen kunnen ook persoonlijk opgehaald worden bij EEva (Resedastraat 19 | 9920 Lievegem) tijdens de openingsuren of op afspraak. 
De geschatte leveringstijd binnen België bedraagt één tot twee werkdagen en twee tot zeven werkdagen binnen Europa. 
Binnen België bedraagt de kost per verzending tussen de 4,75 en de 7 euro, afhankelijk van de soort verzending.

  • RETOUR
formulier herroeping

Herroepingsrecht

Onverminderd hetgeen in Artikel 8 wordt bepaald, heeft de klant bij de aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van producten:

  • die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Voor de producten waarop deze uitsluiting van herroepingsrecht, vermeldt de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

  • KLACHTEN

Klachtenregeling

De klant moet onmiddellijk bij levering van de goederen deze nazien.

Klachten met betrekking tot de door de ondernemer geleverde goederen moeten door de klant steeds volledig en duidelijk omschreven gemeld worden binnen de 8 dagen na de levering, zo niet worden de geleverde goederen geacht voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de klant.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Hoe klacht indienen?

Tel: +32 9 286 04 09
Email: hello@eeva.be
Aangetekende brief: EEva Thee – Resedastraat 19 – 9920 Lievegem

Geschil regelen via Consumentenombusdienst: klik hier
Bij grensoverschrijdend geschil: klik hier

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren – info@safeshops.be.